iknow
телефон+ 48(22)1530126

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU

dla internetowych kursów języka angielskiego

(z dnia 01.06.2022 r.)

czyli odrobina niezbędnych formalności!

Niniejszy regulamin określa:

  • - zakres usług świadczonych drogą elektroniczną (czyli co otrzymujesz korzystając z usług pl.iknoweng.com, my.iknoweng.com),
  • - wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego działania usługi (co musisz mieć),
  • - warunki korzystania i rezygnacji z usługi (jak wyglądają sprawy organizacyjne oraz jak przerwać lub zawiesić naukę),
  • - tryb postępowania reklamacyjnego (co zrobić, jeśli coś według Ciebie nie działa tak jak powinno).
  • - Postaraliśmy się, by ten regulamin był zrozumiały dla każdego. Jeżeli coś budzi Twoje wątpliwości po prostu zapytaj o to.

Definicje

Organizator – organizatorem internetowych kursów języka angielskiego jest Dmytro Tupik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Ostrobramska, nr 101, lok. 301, 04­041, wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 1133057637, REGON: 521946900, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu “iKnow”.

Uczeń – osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną, która opłaciła kurs.

Cennik – zestawienie cen na stronie pl.iknoweng.com, my.iknoweng.com określa ceny wybranych pakietów i zawiera opłaty za pojedynczą lekcję o czasie trwania 50 minut. 

Cena podstawowa – cena pojedynczej lekcji w danym pakiecie udostępniona na stronie pl.iknoweng.com, my.iknoweng.com.

Biuro Obsługi Klienta (BOK) – ogół infrastruktury służącej do komunikacji z Uczniem. Kontakt z BOK możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie pl.iknoweng.com, my.iknoweng.com, telefonicznie lub mailowo. 

Umowa – zawarta przez Uczeń na odległość, na warunkach niniejszego Regulaminu, umowa o świadczenie usług przez iKnow.


1. Zakres świadczonych usług i organizacja zajęć

1.1 Iknow prowadzi kursy językowe odbywające się w formie indywidualnej lub grupowej.

1.2 Nauka odbywa się w formie zajęć prowadzonych przez lektora, które realizowane są wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

1.3 Zajęcia rozpoczynają się, gdy lektor w umówionym czasie zainicjuje połączenie internetowe z Uczniem.

1.4 Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 50, 60 lub 90 minut w zależności od wybranego przez Ucznia pakietu zajęć.

2. Opłaty i płatności

2.1 Płatności dokonuje się przelewem bankowym, kartą kredytową lub za pośrednictwem elektronicznych metod płatności.

2.2 Cena jednej jednostki lekcyjnej uzależniona jest od wybranego pakietu

i określona jest w Cenniku.

2.3 Warunkiem rozpoczęcia kursu jest opłacenie pakietu przed pierwszą lekcją.

3. Wymagania techniczne

Minimalne wymagania techniczne:

System operacyjny: Windows 7 OS X 10.10, iOS 12.2, Android 5

Procesor: Intel Core i3 lub odpowiedniki;

Pamięć RAM: 4 GB;

Prędkość internetu: 3 Mb/s;

Mikrofon;

Przeglądarka Google Chrome, najnowsza wersja Safari.

Zalecane wymagania techniczne

Windows 7 OS X 10.10, IOS 12.3, Android 5 i nowsze;

Procesor: Intel Core i5 lub odpowiedniki;

Pamięć RAM: od 6 GB;

Prędkość internetu: od 10 Mb/s;

Kamera internetowa i zestaw słuchawkowy z mikrofonem;

Przeglądarka Google Chrome, najnowsza wersja Safari.

Aby wziąć udział w zajęciach, Uczeń musi zapewnić dostęp do mikrofonu i kamery na swoim urządzeniu.

4. Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne dostarczane są przez iKnow bezpłatnie.

Zmiana terminu zajęć i nieobecność na zajęciach

3.1. Zmiana terminu albo odwołanie zajęć przez Ucznia może nastąpić nie później niż 12 (dwanaście) godzin przed rozpoczęciem zajęć. Niedotrzymanie ustalonego terminu przez Ucznia oznacza, że Uczeń wyraża zgodę na proponowany termin lekcji, a w przypadku jego nieobecności opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.

Lekcja wstępna jest dla Ucznia bezpłatna, jednakże w przypadku jej odwołania przez Ucznia, iKnow może odmówić udzielenia Uczniowi drugiej lekcji wprowadzającej.

3.2. Nauczyciel może przełożyć lekcję (w przypadku choroby lub innych ważnych przyczyn), informując o tym Ucznia co najmniej 24 godz. przed lekcją. iKnow może rozpatrzyć wniosek Ucznia o zmianę nauczyciela, jeśli nauczyciel zdaniem Ucznia zbyt często zmienia terminy lekcji.

3.3. Jeżeli Uczeń nie jest dostępny (nie odbiera) w wyznaczonym czasie, nauczyciel ponawia próby kontaktu z Uczniem (co najmniej trzykrotnie). W takim przypadku za godzinę rozpoczęcia lekcji uważa się tą, która określona jest w harmonogramie zajęć. W przypadku braku kontaktu z Uczniem lekcję uważa się za zakończoną i zapłaconą w wysokości 100% jej wartości.

3.4. Jeżeli Uczeń nie otrzyma telefonu od lektora w ustalonym terminie rozpoczęcia zajęć (plus 5 (pięć) minut), powinien niezwłocznie skontaktować się z iKnow w sposób przewidziany w paragrafie 5 niniejszej Umowy. Zajęcia, które się nie odbyły z winy nauczyciela, przekładane są na inny dogodny dla Ucznia termin.

3.5. iKnow nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia lub niską jakość usługi spowodowaną brakiem niezbędnego oprogramowania lub problemami technicznymi z Internetem po stronie Ucznia.

3.6 Przy zakupie pakietu lekcji zajęcia są do wykorzystania w ciągu terminu liczonego w tygodniach (liczba tygodni jest równa liczbie zakupionych lekcji).

3.7. Jeżeli Uczeń nie zdąży wykorzystać wszystkie zapłacone lekcje w określonym terminie, lekcje takie uważa się za zamrożone. Zostają one na koncie Ucznia, ale będą dostępne do wykorzystania dopiero po zakupie przez Ucznia kolejnego pakietu lekcji.

4. Rezygnacja z kursu

4.1. Student ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy poprzez odmowę udziału w zajęciach pod warunkiem wskazania powodów dla złożenia rezygnacji z usług. W takim przypadku iKnow może rozważyć zwrot Uczniowi wcześniej wpłaconych przez niego środków w kwocie równej kwocie niespełnionych zobowiązań iKnow, potrącając opłaty za przelewy bankowe.

4.2. Termin zwrotu pieniędzy Uczniowi w związku z wypowiedzeniem niniejszej Umowy za porozumieniem stron lub z inicjatywy jednej ze stron wynosi 30 dni kalendarzowych. W przypadku reklamacji dotyczącej jakości świadczonych usług reklamacja taka może być złożona w ciągu 10 dni kalendarzowych.

4.3. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, Uczeń powinien wypełnić wniosek o zwrot wpłaty według wzoru iKnow. Po zwrocie pieniędzy wszystkie zajęcia bonusowe przysługujące mu od czasu przedostatniej wpłaty (lub ostatniej wpłaty w przypadku jedynej dokonanej wpłaty) zostają do dyspozycji Ucznia. Za przedostatnią wpłatę uważa się wpłatę poprzedzającą ostatnią płatność dokonaną przez Ucznia przed zwrotem pieniędzy. Uczeń nie może ubiegać się o zwrot pieniędzy za zajęcia bonusowe. Jeżeli Uczeń nie zdąży wykorzystać wszystkie zapłacone lekcje w określonym terminie, lekcje takie uważa się za zamrożone. Zostają one na koncie Ucznia, ale będą dostępne do wykorzystania dopiero po zakupie przez Ucznia kolejnego pakietu lekcji.

4.4. Jeżeli po rozwiązaniu niniejszej Umowy Uczeń podejmie decyzję o wznowieniu zajęć, koszt zajęć oblicza się według stawek obowiązujących w dniu wznowienia. iKnow może rozważyć pozostawienie dla Ucznia taryf, które obowiązywały przed dniem wznowienia zajęć, pod warunkiem że na koncie iKnow widoczne jest saldo środków Ucznia za zajęcia, niewykorzystane z powodu wypowiedzenia Umowy.

5. Sytuacje nadzwyczajne

5.1 W przypadku wystąpienia po stronie Ucznia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć lekcje uznaje się za odbytą.

5.2 W przypadku wystąpienia po stronie iKnow problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć, Uczeń ma prawo do otrzymania bezpłatnych godzin lekcyjnych w ilości równej zajęciom nieodbytym z przyczyn technicznych, leżących po stronie iKnow. 

5.3 W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć z powodu niewłaściwego działania komunikatora tj. z przyczyn niezależnych od lektora i Ucznia, lekcja zostaje uznana za odwołaną. 

6. Reklamacje

6.1 Uczeń może złożyć reklamację w związku z działaniami iKnow sprzecznymi

z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać:

• imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu Ucznia,

• określenie reklamowanej usługi,

• uzasadnienie.

6.2 Reklamację należy zgłosić w ciągu roku po wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

6.3 Reklamację należy przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres mailowy Biura Obsługi Klienta. 

6.4 Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia wpływu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku uwzględnienia reklamacji,

w zależności od zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, iKnow może dokonać zwrotu uiszczonych przez Ucznia opłat, udzielić rabatów na zakup pakietów lub zapewnić dodatkowe darmowe lekcje.

7. Postanowienia dodatkowe

7.1 Uczniowi przysługuje prawo do zmiany lektora na żądanie. Należy w tym celu poinformować Biuro Obsługi Klienta telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą mailową.

7.2 iKnow zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.

7.3 Rozpoczynając kurs Uczeń wyraża zgodę na nagrywanie niektórych wybranych lekcji w celu kontroli jakości. Nagrania lekcji mogą być udostępnione Uczniowi na jego prośbę. W każdej chwili Uczeń ma prawo wycofać zgodę wysyłając wiadomość na adres BOK zawierającą imię i nazwisko Ucznia oraz informacje o wycofaniu zgody na nagrywanie lekcji.

7.4 Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z ustaleniami określonymi na stronach pl.iknoweng.com, my.iknoweng.com, w sekcji „Polityka prywatności” 15.5 7.5. Wniesienie opłaty i/lub rozpoczęcie kursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2022 roku.

loading